Some modules require a Computer to run Flash.

Examples of verbs used about wish & need.
Click on the Arabic words to se the verb conjugation.


## English IPA Arabic
Listen
1 Wish
Desire
[tæmænna] تمنّى
2 Will
Want
[æradæ] أَراد
3 Wish [ræɣebæ] رَغِبَ
4 Prefer [fædˤælæ] فضّل
5 Need [eħtadʒæ] احتاج
6 Get [ħæsˤælæ] حَصَلَ

sˤ = ص  ʔ = ء
dˤ = ض  θ = ث
tˤ = ط dʒ = ج
zˤ = ظ  ħ = ح
ʕ = ع  x = خ
ɣ = غ  ð = ذ
 ʃ = ش

More about  IPA-Arabic